home

World navies yesterday

2017

 

Taiwan 01 January 2017

SUBMARINES

SS Tench GUPPY II 2 791 Hai Shih 1945 1870/2440t, 93.6x8.3x5.2m, 4dg/4em(2), 4610/5400hp, 18/15kts, 81p, 135(791)-120(792)m; 10-533TT; SS-2 radar, BQR-2B, BQS-4C, DUUG-1B sonars, WLR-1, WLR-3 ECM
792 Hai Pao 1946
Hai Lung 2 793 Hai Lung 1987 2375/2660t, 66.9x8.4x6.7m, 3dg,1em, 5100hp, 11/20kts, 67p, 240m; 6-533TT(inc Sub-Harpoon SSM(4)); ZW-06 radar, SIASS Z sonar suite, Timnex 4 CH(v)2, AR-700 ECM, Gipsy CCS
794 Hai Hu 1988

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD Kidd 4 1801 Keelung 1981 9950t, 171.7x16.8x7.0m, 4gt(2), 86000hp, 31.5kts, 364p; 2x4 Harpoon SSM(8), 2x4 Hsiung Feng 3 SSM(8)(1802), 2x2 Standard SM-2MR SAM(68), 2x1-127/54, 2x6-20/76, 4x1-12.7, 2x3-324TT, 2 helicopters (S-70C); SPS-64(v)9, SPS-55, SPS-48E, SPS-49(v)5, 2x SPG-51D, SPQ-9A, SPG-60, 2x Mk 90 radars, SQS-53A sonar, SLQ-32(v)5 ECM, 4x Mk 36 SRBOC dl, SLQ-25 td, SYS-2 CCS
1802 Suao 1981
1803 Tsoying 1981
1805 Makung 1982
FF Knox 6 933 Feng Yang 1972 4260t, 134.0x14.3x7.6m, 2b,1gst, 35000hp, 27kts, 285p; 1x(2 Harpoon SSM+6 ASROC ASuR)(4+12), (2x3+2x2) Standard SM-1MR SSM/SAM(10), 1x1-127/54, 1x6-20/76, 4x1-20/68, 4x1-12.7, 4-324TT, 1helicopter (Hughes 500MD); SPS-64(v)9, SPS-10F(933-935,938), SPS-67(v)1(937,939), DA-08/2, STIR-1.8, Mk 90 radars, SQS-26CX, SQS-35, SQR-18A(v)2 sonars, SLQ-32(v)1/2 ECM, 2x Mk 36 SRBOC dl, T Mk 6 td, H930 mod.3 CCS
934 Fen Yang 1972
935 Lan Yang 1971
937 Hwai Yang 1972
938 Ning Yang 1971
939 Yi Yang 1974
Cheung Kung 8 1101 Cheung Kung 1993 4200t, 138.8x14.3x8.6m, 2gt(1), 41000hp, 29kts, 206p; 2x4 Hsiung Feng 3 SSM(8)(1107,1108,1110), 2x2 Hsiung Feng 3 SSM(1101,1103,1105,1106,1109), 2x2 Hsiung Feng II SSM(1101,1103,1105,1106,1109), 1x1 Standard SM-1MR SAM(40), 1x1-76/62, 2x1-40/70, 1x6-20/76, 4x1-12.7, 2x3-324TT, 1hel(S-70C); SPS-55, SPS-49(v)5, STIR-2.4, Mk 92 mod. 6, Mk 90 radars, DE-1160B sonar, Chang Feng IV ECM, 2x Kung Fen dl, SLQ-25 td, SYS-2 CCS
1103 Cheng Ho 1994
1105 Chi Kuang 1995
1106 Yueh Fei 1996
1107 Tzu I 1997
1108 Pan Chao 1997
1109 Chang Chien 1998
1110 Tian Dan 2004
Kang Ding 6 1202 Kang Ding 1996 3800t, 124.2x15.4x4.0m, 4d(2), 21000hp, 25kts, 164p; 2x4 Hsiung Feng II SSM(8), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 1x1-76/62, 2x1-40/70, 1x6-20/76, 2x3-324TT, 1helicopter (S-70C); 2x Racal-Decca 20V90, Jupiter, Triton G, 2x Castor IIC, Mk 90 radars, 2x Najir e/o, Spherion B sonar, DR3000S(1202,1203,1205,1207,1208) ECM, Chang Feng IV(1206) ECM, 2x Dagaie dl, TAVITAC-2000 CCS
1203 Hsi Ning 1996
1205 Kun Ming 1997
1206 Di Hua 1997
1207 Wu Chang 1997
1208 Chen De 1998
FS Jin Chiang 12 603 Jin Chiang 1994 680t, 61.4x9.5x2.9m, 2d, 10000hp, 25kts, 32p; 2x2 Hsiung Feng II SSM(4)(603,605-608), 2x2 Hsiung Feng 3 SSM(4)(609-612,614,615,617), 1x1-76/62(605-612,614,615,617), 1x1-40/70(603), 1x1-20/68, 2x1-12.7, 2dcr, 8mines; CS/UPX-60X(603), BridgeMaster 250(605-612,614,615,617), Terma Scanter Mil 009(605-612,614,615,617), CS/SPG-21A(603), HR-76C5(605-608), CS/SPG-6N(609-612,614,615,617) radars, Sea Eye(603), LSEOS Mk IIA(605-612,614,615,617) e/o, SS-247 sonar, WD-2A ECM, 2x DLT-6 dl
605 Tan Chiang 1999
606 Hsin Chiang 1999
607 Feng Chiang 1999
608 Tzeng Chiang 1999
609 Kao Chiang 1999
610 Jing Chiang 2000
611 Hsian Chiang 2000
612 Tsi Chiang 2000
614 Po Chiang 2000
615 Chan Chiang 2000
617 Chu Chiang 2000
Tuo Jiang 1 618 Tuo Jiang 2014 567t, 60.4x14.0x2.3m, 4d(4wj), 23064hp, 38kts, 41p; 2x4 Hsiung Feng 3 SSM(8), 2x4 Hsiung Feng II SSM(8), 1x1-76/62, 1x6-20/76, 2x1-12.7, 2x3-324TT, deck for UAV; CS/SPG-6N(S), CS/SPG-6N(T), nav. radars, VDS sonar, 12x dl

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PM FACG60 31 60   2003 186t, 40.0x7.6x1.9m, 3d, 9800hp, 33kts, 14p; 2x2 Hsiung Feng II SSM(4), 2x1-20/68; Selesmar, Dacheng radars, 2x AV-2 dl, Dacheng CCS
61   2009
62   2009
63   2009
64   2009
65   2009
66   2009
68   2010
69   2010
70   2010
71   2010
72   2010
73   2010
74   2010
75   2010
77   2010
78   2010
79   2011
80   2011
81   2011
82   2011
83   2011
84   2011
86   2011
87   2011
88   2011
89   2011
90   2011
91   2011
92   2011
93   2011

AMPHIBIOUS

LCC LST 1 1 Kao Hsiung 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; (2x2+2x1)-40/60, 2x1-20/70, 4x1-12.7; SPS-10, SPS-6C radars
LSD Anchorage 1 193 Shiu Hai 1971 13680t, 168.7x25.9x5.6m, 2b,2gst, 24000hp, 22kts, 322p; 2x6-20/76, 6x1-12.7, heldeck; 3 LCU, 1 LCM(6), 2 LCPL, 1 LCP, 336 troops; SPS-64(v)9, SPS-10F, SPS-40D radars, SLQ-32(v)1 ECM, 4x Mk 36 SRBOC dl, SLQ-25 td
LST LST(2) 6 205 Chung Chien 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; 2x1-76/50, (2x2+2x1)-40/60, 4x1-20/70; 6 LCVP, 20tanks, 163troops; CS/UPS-60 radar
208 Chung Shun 1944
218 Chung Chi 1943
227 Chung Ming 1945
230 Chung Pang 1944
231 Chung Yeh 1945
Newport 2 232 Chung Ho 1970 8450t, 171.3x21.8x5.3m, 6d(2), 16500hp, 20kts, 218p; 2x2-40/60, 1x6-20/76, 2x1-12.7, heldeck; 3 LCVP, 1 LCP, 29tanks, 385troops; SPS-64(v)9, SPS-10F radars
233 Chung Ping 1970
LSS Ho Shan 6 488 Ho Shan 1955 350t, 36.3x10.4x1.6m, 3d, 675hp, 10kts, 15p; 2x2-20/70; 3tanks; radar
489 Ho Chuan 1955
490 Ho Seng 1955
491 Ho Meng 1955
492 Ho Mou 1955
493 Ho Shou 1955
Ho Fong 2 497 Ho Fong 1979 390t, 41.3x9.0x2.0m, 4d(2), 1200hp, 11kts, 10p; 2x1-12.7; 3tanks; CS/UPS-60X radar
498 Ho Hu 1979
LC LCM(6) 160 1-160   1955-1974 62t, 17.1x4.4x1.5m, 2d, 450hp, 9kts, 9p; 2x1-12.7; 1tank
type 272 30 1-30   1970-1974 13t, 11.2x3.2x0.9m, 2d, 450hp, 15kts, 3p; 2x1-12.7; 36troops

MINE WARFARE

MSO Yung Feng 4 1301 Yung Feng 1991 no picture 540t, 49.7x10.8x2.8m, 2d, 2180hp, 15kts, 45p; 1x1-20/68, 2x1-12.7, 2x Pinguin B3 USV; Decca radar, SA950 sonar
1302 Yung Chia 1991
1303 Yung Ting 1991
1305 Yung Shun 1991
Aggressive 4 1306 Yung Yang 1954 850t, 52.4x11.0x4.2m, 4d(2), 2280hp, 14kts, 70p; 2x1-12.7, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; SPS-53L radar, SQQ-14 sonar
1307 Yung Tzu 1955
1308 Yung Ku 1955
1309 Yung Teh 1956
Osprey 2 1310 Yung Jin 1995 918t, 57.3x11.0x2.8m, 2d(2vs), 1160hp, 12kts, 51p; 2x1-12.7, SLQ-48(v)2 MNS USV, mechanical minesweeping gear; SPS-64(v)9 radar, SQQ-32(v)3 sonar, SYQ-13 CCS
1311 Yung An 1997

AUXILIARY

AOR Wu Yi 1 530 Wu Yi 1990 17000t, 162.1x22.0x8.6m, 2d, 25000hp, 21kts, 164p; 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 2x1-40/70, 2x1-20/90, 4x1-12.7, heldeck; 9300t fuel and water, 600t ammunition and provision, 3x2 underway replenishment stations (liquid and dry cargoes), 1 crane; Goldstar, CS/UPS-60X radar, 2x dl
Panshih 1 532 Pan Shih 2015 no picture 20860t, 196.0x25.2x8.6m, 2d, 22kts, 165p; 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 1x1-76/62, 2x1-35/75, 2x1-30/75, 2x6-20/76, 2x1-12.7, 1helicopter (S-70C); 2x2 underway replenishment stations (liquid cargo), 1x2 underway replenishment station (dry cargo); Sharp Eye, 2x Mk 90 radars
ARS Diver 1 552 Ta Hu 1943 1900t, 65.1x11.9x4.0m, 4dg,2em, 3060hp, 14.8kts, 85p; 2x1-20/68; SPS-53 radar
ATF Cherokee 5 551 Ta Wan 1945 1675t, 62.5x11.7x4.7m, 2dg,1em, 3000hp, 15kts, 85p; 1x1-40/60, 2x1-20/68, 2x1-12.7; CS/UPX-60X radar
553 Ta Han 1944
554 Ta Kang 1944
555 Ta Fung 1943
563 Ta Tai 1945
YTL YTB48 1 48     no picture 360t, 33.1x9.3x4.1m, 1d, 2000hp, 12.5kts, 12p; radar
YTL42 15 41   1999 no picture 350t, 28.8x8.0x3.8m, 2d, 2400hp, 10.5kts, 12p; radar
42   1999
43   1999
44   1999
45   1999
46   1999
49   1999
50   1999
51   1999
52   1999
53   1999
54   1999
55   1999
56   2008
57   2008
YTB47 1 47   1991 no picture  

COAST GUARD

PSO Tainan 2 CG126 Tainan 2011 2460t, 98.5x13.2x3.8m, 2d, 20130hp, 24kts, 68p; 1x1-40/60(126), 2x1-20/68(127), 2x1-12.7, heldeck; 2x Furuno radars
CG127 Hsin Bei 2013
Yilan 2 CG128 Yilan 2015 no picture 3610t, 119.4x15.2x6.7m, 4d(2), 28970hp, 24kts, 80p; 1x1-40/60, 2x1-20/68, 1helicopter(AS-365N3 Dauphin); 2x Furuno radars
CG129 Kaohsiung 2015
PS Ho Hsing 2 CG101 Ho Hsing 1991 no picture 1795t, 82.3x11.6x4.1m, 2d, 13120hp, 22kts, 80p; 1x1-20/68, 2x1-12.7; 2x Decca radars
CG102 Wei Hsing 1991
Mou Hsing 2 CG105 Mou Hsing 1988 no picture 850t, 65.4x9.6x3.2m, 3d, 13200hp, 28kts, 54p; 2x1-12.7; 2x Decca radars
CG106 Fu Hsing 1988
Taipei 2 CG116 Taipei 2000 680t, 61.5x9.5x2.5m, 2d, 20130hp, 31kts, 40p; 1x1-20/68, 3x1-12.7; 2x Furuno radar
CG122 Nantou 2005
Taichung 4 CG117 Taichung 2001 630t, 63.6x9.3x2.7m, 2d, 15610hp, 31kts, 46p; 1x1-20/68, 2x1-12.7; 2x JRC radars
CG118 Keelung 2001
CG119 Hualien 2001
CG120 Penghu 2001
Kinmen 2 CG123 Kinmen 2008 688t, 65.1x11.7x3.1m, 4d(4wj), 13080hp, 30kts, 38p; 1x1-20/68; 2x Furuno radars
CG125 Lienchiang 2008
Miaoli 4 CG131 Miaoli 2016 no picture 1900t, 87.6x12.8x3.6m, 2d, 19500hp, 24kts, 58p; 2x1-20/68, 2x1-12.7, heldeck; 2x radars
CG132 Taoyuan 2016
CG133 Taitung 2016
CG135 Pingtung 2016

MARITIME POLICE

PB 35t 14 PP3535-3539, 3550, 3552, 3553, 3555-3563, 3565-3568, 3572, 3576, 3580   2000 no picture 35t, 21.0x5.0x1.5m, 2d, 2300hp, 28kts, 8p; 1x1-12.7; 2x Furuno radars
50t 21 PP5001, 5002, 5006, 5022, 5023, 5025-5032, 5035, 5037-5039, 5050-5053   2000-2005 no picture 52t, 26.4x6.2x1.1m, 2d(4wj), 4400hp, 37kts, 17p; 1x1-12.7; 2x radars
100t 4 PP10017   2000 no picture 140t, 34.3x6.8x1.6m, 2d, 6200hp, 34kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
PP10018   2000
PP10019   2000
PP10020   2000
30t 1 PP3007   1995 no picture 30t, 20.0x4.8x0.7m, 3d, 3300hp, 45kts, 8p; 1x1-12.7; 2x Furuno
60t 1 PP6002   1996 no picture 102t, 30.5x6.2x2.4m, 2d, 6640hp, 40kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Racal-Decca radars
20t 45 PP2001, 2003, 2005-2010, 2012, 2013, 2015-2019, 2021-2023, 2025, 2027-2033, 2035-2038, 2050-2053, 2055, 2056, 2058-2063, 2065-2067   2001-2002 no picture 21t, 14.7x3.8x2.0m, 2d, 1640hp, 35kts, 6p; 1x1-12.7; Furuno radar
100t ser. 2 3 PP10025   2002 no picture 120t, 34.3x7.0x1.7m, 2d(2wj), 6200hp, 34kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
PP10026   2002
PP10027   2002
100t ser.3 21 PP10028   2005 no picture 118t, 34.3x7.0x1.5m, 2d(2wj), 6220hp, 34kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
PP10029   2005
PP10031   2005
PP10032   2010
PP10035   2010
PP10037   2010
PP10038   2010
PP10039   2010
PP10050   2013
PP10051   2013
PP10052   2013
PP10053   2013
PP10055   2014
PP10056   2014
PP10057   2014
PP10059   2014
PP10060   2015
PP10061   2015
PP10062   2015
PP10063   2015
PP10065   2016

CUSTOMS

PS Yun Hsing 1 1 Yun Hsing 1987 no picture 964t, 65.0x10.0x2.9m, 2d, 7200hp, 18kts, 67p; 2x1-12.7; 2x JRC radars
PB PP10010 4 1 Hai Cheng 2000 no picture 140t, 34.3x6.8x1.6m, 2d, 6200hp, 34kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
2 Hai En 2000
3 Hai Ching 2000
4 Hai Lang 2000
50t 4 1 Hai Ying 2000 no picture 52t, 26.4x6.2x1.1m, 2d(4wj), 4400hp, 37kts, 17p; 1x1-12.7; 2x radars
2 Hai Tung 2000
3 Hai Ko 2000
4 Hai Ta 2000

FISHERY PROTECTION SERVICE

PS Shun Hu 1 1 HH No. 1 Shun Hu 1 1992 no picture 1125t, 58.8x9.6x4.5m, 2d, 3000hp, 16kts, 25p; 2x Furuno radars
Shun Hu 7 3 HH No. 7 Shun Hu 7 2011 no picture 1845t, 84.5x12.5x4.6m, 2d, 10890hp, 20kts, 40p; 1x1-20/90; 2x Furuno radars
HH No. 8 Shun Hu 8 2013 no picture
HH No. 9 Shun Hu 9 2013 no picture
PC Shun Hu 6 1 HH No. 6 Shun Hu 6 1992 no picture 204t, 38.1x7.0x2.6m, 2d, 3640hp, 20kts, 15p; 2x radars

MINISTRY OF TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS

AGOR Ta Kuan 1 1601 Ta Kuan 1995 3180t, 93.0x15.2x5.1m, 2dg,2em, 4000hp, 16kts, 82p; 2x1-12.7; 2x radars, EM1200 sonar

AIRCRAFT

NAVY

Ship-based

12 Hughes 500MD Defender, 20 S-70C Thunderhawk

ARMY

Land-based combat capable

67 AH-1W Cobra, 29 AH-64E Apache, 38 OH-58D Kiowa Warrior

AIR FORCE

Combat capable

47 Mirage 2000-5EI, 9 Mirage 2000-5DI, 87 F-5E/F Tiger II, 128 F-CK-1A/B Ching-Kuo, 144 F-16A/B Fighting Falcon, 11 S-2T Tracker, 12 P-3C Orion, 55 AT-3A/B Tzu-Chung, 7 RF-5E Tigereye, 6 E-2T Hawkeye, 1 C-130HE Tien Gian

MARINES

equipment 52 AAV-7A1, 150 LVTP-5A1 AAV, 2 AAVR-7 ARV, 105mm, 155mm towed howitzers, 106mm RCL

Ivan Gogin, 2017