home

World navies yesterday

2017

 

China 01 January 2017

SUBMARINES

SSBN type 092 1 406 Changzheng 406 1983 6500/8000t, 120.0x10.6x8.0m, 1nr,2gst(1), 14400hp, 20/22kts, 100p, 300m; 12 JL-1A SLBM(12), 6-533TT; Flag radar, SQ2-262B sonar, type 921A ECM, CCS
type 094 3 409 Changzheng 409 2007 9000/11000t, 137.0x12.5x7.5m, 2nr,2gst(1), /26kts, 140p, 300m; 12 JL-2 SLBM(12), 6-533TT; type 359 radar, SQG-4, SQC-207 sonars, type 921-A ECM, CCS
410 Changzheng 410 2009
411 Changzheng 411 2012
type 094A 1 412 Changzheng 412 2016 9000/11000t, 137.0x12.5x7.5m, 2nr,2gst(1), /26kts, 140p, 300m; 12 JL-2 SLBM(12), 6-533TT; type 359 radar, SQG-4, SQC-207 sonars, type 921-A ECM, CCS
SSB type 032 1 201 Yuangzheng 201 2012 3800/6630t, 92.5x10.0x6.9m, 4dg,1em(1wj), 10/14kts, 88p, 160m; 2 JL-2 SLBM(2), 1x4 CruM/SSM/ASuM(4), 1-650TT, 1-533TT; radar, sonars
SSN type 091 3 403 Changzheng 403 1984 4800/5550t, 98.0x9.0x7.4m, 1nr,2gst(1), 12000hp, 12/25kts, 75p, 300m; 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); Flag radar, SQ2-262B sonar, type 921A ECM, CCS
404 Changzheng 404 1987
405 Changzheng 405 1990
type 093 2 407 Changzheng 407 2006 5000/6100t, 107.0x11.0x7.5m, 2nr,2gst(1), 20000hp, 20/30kts, 100p, 400m; 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); type 359 radar, SQG-4, SQC-207 sonars, type 921-A ECM, CCS
408 Changzheng 408 2007
type 093A 2 413 Changzheng 413 2015 5000/6100t, 107.0x11.0x7.5m, 2nr,2gst(1wj), 20000hp, 20/30kts, 100p, 400m; 1x12 YJ-18 SSM/CJ-10 CruM(12), 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); type 359 radar, SQG-4, SQC-207 sonars, type 921-A ECM, CCS
414 Changzheng 414 2015
type 093B 2 415 Changzheng 415 2016 5000/6100t, 110.0x11.0x7.5m, 2nr,2gst(1wj), 20000hp, 20/30kts, 100p, 400m; 1x24 YJ-18 SSM/CJ-10 CruM(24), 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); type 359 radar, SQG-4, SQC-207 sonars, type 921-A ECM, CCS
416 Changzheng 416 2016
SS type 035G 10 358 Changcheng 358 1993 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 5200/7000hp, 15/18kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ-D sonar suite, type 925 ECM, ZLT-4A CCS
359 Changcheng 359 1994
360 Changcheng 360 1995
361 Changcheng 361 1995
362 Changcheng 362 1996
363 Changcheng 363 1996
305 Changcheng 305 1998
306 Changcheng 306 1998
307 Changcheng 307 1999
308 Changcheng 308 1999
pr. 877EKM 2 364 Changcheng 364 1994 2325/3075t, 72.6x9.9x6.6m, 2dg,1em, 4080/5500hp, 10.7/18kts, 60p, 240m; 1x8 Igla-1 SAM(8), 6-533TT; Kaskad radar, Rubikon-E, Arfa-E, Vint, MG-53, Shkert sonars, MRP-25E ECM, Uzel CCS
365 Changcheng 365 1995
pr. 636 2 366 Changcheng 366 1997 2350/3100t, 73.8x9.9x6.6m, 2dg,1em, 4080/5800hp, 12/19.8kts, 60p, 240m; 1x8 Igla-1 SAM(8), 6-533TT; Kaskad radar, Rubikon, Arfa, Vint, MG-53, Shkert sonars, MRP-25 ECM, Uzel-EM CCS
367 Changcheng 367 1998
type 039 1 320 Changcheng 320 1999 1700/2250t, 76.6x8.4x5.3m, 4dg,1em, 6092hp, 15/22kts, 60p, 300m; 6-533TT (inc YJ-82 SSM(4)); Kaskad-E radar, SQG-4 sonar, type 921A ECM, CCS
type 035B 4 310 Changcheng 310 2000 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em(2), 5200/7000hp, 15/18kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ-D sonar, type 925 ECM, ZLT-4A CCS
311 Changcheng 311 2001
312 Changcheng 312 2002
313 Changcheng 313 2003
pr. 636M 8 368 Changcheng 368 2004 2350/3100t, 73.8x9.9x6.6m, 2dg,1em, 4080/5800hp, 12/19.8kts, 60p, 240m; 1x8 Igla-1 SAM(8), 6-533TT (inc Club-S SSM(4)); Kaskad radar, Rubikon, Arfa, Vint, MG-53, Shkert sonars, MRP-25 ECM, Uzel-EM CCS
369 Changcheng 369 2005
370 Changcheng 370 2005
371 Changcheng 371 2005
372 Changcheng 372 2006
373 Changcheng 373 2005
374 Changcheng 374 2005
375 Changcheng 375 2006
type 039G 5 321 Changcheng 321 2001 1700/2250t, 76.6x8.4x5.3m, 4dg,1em, 6092hp, 15/22kts, 60p, 300m; 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); Kaskad-E radar, SQG-4 sonar, type 921-A ECM, CCS
322 Changcheng 322 2001
323 Changcheng 323 2003
324 Changcheng 324 2003
325 Changcheng 325 2004
type 039G1 8 314 Changcheng 314 2003 1700/2250t, 76.6x8.4x5.3m, 4dg,1em, 6092hp, 15/22kts, 60p, 300m; 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); Kaskad-E radar, SQG-4 sonar, type 921-A ECM, CCS
315 Changcheng 315 2003
316 Changcheng 316 2005
317 Changcheng 317 2005
326 Changcheng 326 2006
327 Changcheng 327 2006
328 Changcheng 328 2006
329 Changchneg 329 2006
type 039A 8 330 Changcheng 330 2005 2725/3600t, 72.0x8.4x5.5m, 4dg/AIP,1em, 6092/220hp, 16/23kts, 58p, 300m; 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); type 359 radar, SQG-4 sonar, type 921-A ECM, CCS
331 Changcheng 331 2009
332 Changcheng 332 2009
333 Changcheng 333 2010
334 Changcheng 334 2011
335 Changcheng 335 2011
336 Changcheng 336 2012
337 Changcheng 337 2012
type 039B 6 338 Changcheng 338 2012 2725/3600t, 74.9x8.4x5.5m, 4dg/AIP,1em, 6092/220hp, 16/23kts, 58p, 300m; 1x10 YJ-81 SSM(10), 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4)); type 359 radar, SQG-4, SQC-207 sonars, type 921-A ECM, CCS
339 Changcheng 339 2012
340 Changcheng 340 2012
341 Changcheng 341 2012
342 Changcheng 342 2015
343 Changcheng 343 2015

AIRCRAFT CARRYING SHIPS

CV type 001 1 16 Liaoning 2012 60000hp, 304.5x71.0x10.5m, 8b,4gst, 200000hp, 30kts, 2500p; 3x18 HQ-10 SAM(54), 3x11-30/77, 2x6 RBU-12000 ASWRL, 48ac(J-15, Z-18, Z-9); type 346, type 382, 3x type 347G, 2x type 756 radars, ECM, 4x24, 2x16 dl, CCS
AVT Shichang 1 82 Shichang 1996 9500t, 125.0x19.0x10.6m, 2d, 17.5kts, 170+200p; 4hel(Z-9); 300containers; 2x Decca radars

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD type 051 2 134 Zunyi 1984 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1 SSM(6), 2x2-130/58, 4x2-37/63, 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 38mines; type 354, type 517, type 352, type 343, type 347, type 751, Sea Eagle(164) radars, SJD-1, SJD-N sonar, RW-23-1 ECM
164 Guilin 1987
type 051DT 2 109 Kaifeng 1982 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 4x4 YJ-1 SSM(16), 1x8 HQ-7 SAM(16), 2x2-130/58, 3x2-37/63, 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 38mines; type 354, type 517, type 360, type 342, type 345, 2x type 344, Sea Tiger, type 347, type 751 radars, SJD-1, SJD-N sonar, RW-23-1 ECM, ZKJ-4A-3 CCS
110 Dalian 1984
type 051G1 1 165 Zhanjiang 1989 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 4x4 YJ-1 SSM(16), 1x8 HQ-7 SAM(16), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x3-324TT, 2x12 type 75 ASWRL, 38mines; type 362, type 381, type 517, type 344, type 345, 2x type 347G, type 756 radars, SJD-7 sonar, type 825, RW-23-1 ECM, 2x dl, ZKJ-4 CCS
type 051G2 1 166 Zhuhai 1991 3960t, 128.6x12.8x4.7m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 280p; 4x4 YJ-83 SSM(16), 1x8 HQ-7 SAM(16), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x3-324TT, 2x12 type 75 ASWRL, 38mines; type 362, type 381, type 517, type 344, type 345, 2x type 347G, type 756 radars, SJD-7 sonar, type 825, RW-23-1 ECM, 2x dl, ZKJ-3 CCS
type 052 2 112 Harbin 1994 5700t, 148.0x16.0x5.0m, CODOG:2d/2gt(2), 48600(112)-53600(113)hp, 31(112)-31.5(113)kts, 230p; 4x4 YJ-83 SSM(16), 1x8 HQ-7 SAM(24), 1x2-100/56, 2x7-30/77, 2x3-324TT, 2x6 type 87 ASWRL, 2hel(Z-9A); type 360S, type 364, type 517M, type 344, 2x type 347G, type 345, 2x type 756 radars, 2x type 630 e/o detectors, SJD-7(112), SJD-8/9(113) sonar, type 984-1, type 984-4, type 928A ECM, 2x type 946 dl, ZKJ-4A(112), ZKJ-4B(113) CCS
113 Qingdao 1996
type 051B 1 167 Shenzhen 1999 6600t, 153.0x16.5x6.0m, CODOG:2gt/2d(2), 48600hp, 29kts, 250p; 4x4 YJ-83 SSM(16), 1x32 HQ-16 SAM(32), 1x2-100/56, 2x11-30/77, 2x3-324TT; 1hel(Ka-28); type 360S, type 362, type 3812, type 364, type 517H-1, type 344, 2x type 347G, 4x type 345, 2x type 756 radars, 2x type 630 e/o directors, SJD-8/9 sonar, type 984, type 826, type 985 ECM, 2x type 946, 2x type 947 dl, ZKJ-6 CCS
pr. 956E 2 136 Hangzhou 1999 8440t, 156.5x17.2x6.3m, 4b,2gst, 100000hp, 32.7kts, 343p; 2x4 Moskit-E SSM(8), 2x1 Shtil' SAM(48), 2x2-130/70, 4x6-30/54, 2x2-533TT, 2x6 RBU-1000 ASWRL, 2x7-55 gl, 22mines, 1hel(Ka-28); Fregat-M2EM, Mineral-E, 2x 3R91E, Lev-218, 2x Vympel-A, 2x Vaygach-U radars, Platina-MSE, SSN-137, 2x Braslet sonars, 2x Spektr-F laser detectors, e/o sensor, Start-E, Start-2E ECM, 8x PK-10, 2x PK-2M dl, Sapfir-U CCS
137 Fuzhou 2000
type 052B 2 168 Guangzhou 2004 7000t, 155.0x17.0x6.0m, CODG:2gt/2d(2), 36300hp, 29kts, 280p; 4x4 YJ-83 SSM(16), 2x1 HQ-16 SAM(48), 1x1-100/55, 2x7-30/77, 2x3-324TT, 2x12 type 75 ASWRL, 1hel(Ka-28); type 382, type 366, type 364, 4x MR90, type 344, 2x type 347G, 2x type 756 radars, MGK-335EMS, SJG-206 sonars, 2x OFC-3 e/o directors, type 984/985, SR-210 ECM, 4x type 726-4 dl, ZKJ-5 CCS
169 Wuhan 2004
type 052C 6 170 Lanzhou 2004 7100t, 155.0x17.0x6.0m, CODG:2gt/2d(2), 48600hp, 29kts, 280p; 4x4 YJ-62 SSM(16), (6x6+2x6) HQ-9 SAM(48), 1x1-100/55, 2x7-30/77, 2x3-324TT, 1hel(Ka-28); type 346, type 517H-1, type 364, 4x MR90, type 344, 2x type 347G, 2x type 756 radars, SJD-8/9 sonar, 2x OFC-3 e/o directors, type 984/985, HZ-100 ECM, 4x type 726-4 dl, ZKJ-5 CCS
171 Haikou 2005
150 Changchun 2013
151 Zhengzhou 2013
152 Jinan 2014
153 Xian 2015
pr. 956EM 2 138 Taizhou 2005 7940t, 156.5x17.2x5.1m, 4b,2gst, 100000hp, 33kts, 344p; 2x4 Moskit-MVE SSM(8), 2x1 Shtil' SAM(48), 2x(8 SAM+ 12-30/54) Kortik CADS, 1x2-130/70, 2x2-533TT, 2x6 RBU-1000 ASWRL, 2x7-55 gl, 22mines, 1hel(Ka-28); Fregat-M2EM, Mineral-E, 2x 3R91E, Lev-218, 2x Vaygach-U radars, Platine-MSE, SSN-137, 2x Braslet sonars, 2x Spektr-F laser detectors, e/o sensor, Start, Start-2 ECM, 8x PK-10, 2x PK-2M dl, Sigma-E CCS
139 Ningbo 2006
type 051C 2 115 Shenyang 2006 7100t, 155.0x17.0x6.0m, CODOG:2gt/2d, 48600hp, 30kts, 250p; 2x4 YJ-83 SSM(8), (4x8+2x8) S-300FM SAM(48), 1x1-100/55, 2x7-30/77, 2x3-324TT, helodeck; type 382, type 364, type 366, 30N6, type 344, 2x type 347G, 2x type 756 radars, 2x OFC-3 e/o detectors, SJD-8/9 sonar, type 984/985, HZ-100 ECM, 2x type 726-4, 2x10 dl, TAVITAC-2000 CCS
116 Shijiazhuang 2007
type 052D 4 172 Kunming 2014 7500t, 156.0x17.0x6.0m, CODOG:2gt/2d, 48600hp, 29kts, 280p; 2x32 YJ-18 SSM/ YJ-62 SSM/ HQ-9 SAM(64), 1x24 HQ-10 SAM(24), 1x1-130/70, 1x7-30/77, 2x3-324TT, 1hel(Ka-28); type 346, type 517B, type 366, type 364, type 344A, type 349, 2x type 756 radars, 2x OFC-3 e/o directors, SJD-9 sonar, type 984/985, HZ-100 ECM, 4x type 726-4 dl, ZKJ-5 CCS
173 Changsha 2015
174 Hefei 2015
175 Yinchuan 2016
FF type 053H 1 516 Jiujiang 1975 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 190p; 2x2-100/56, 6x2-37/63, 4x5 type 81 ASWRL, 5x50-300 rl, 4dct, 2dcr, mines; type 756, type 354, type 352C radars, EH-5 sonar, RWD-8 ECM
type 053H1 5 534 Jinhua 1982 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 175p; 2x2 HY-2A SSM(4), 2x2-100/56, 4x2-37/63(543,545), 3x2-37/63(534,553,555), 1x2-14.5(534,553,555), 2x5 type 81 ASWRL(534,543,545), 2x6 type 87 ASWRL(553,555), 4dct, 2dcr, mines; type 756, type 517, type 354, type 352C, type 343, type 341, type 756 radars, SJD-5, SJC-1B sonars, type 923 ECM, 2x SRBOC dl, ZKJ-3 CCS
543 Dandong 1985
545 Linfen 1987
553 Shaoguan 1985
555 Zhaotong 1987
pr. 053H1Q 1 544 Lushun 1985 1820t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 185p; 1x2 HY-2A SSM, 1x1-100/55, 4x2-37/63, 2x3-324TT, 2x5 type 81 ASWRL, 1hel(Z-9A); type 756, type 354, type 348, type 341 radars, SJD-7 sonar, RWD-8 ECM, 2x SRBOC dl
type 053H2 1 537 Cangzhou 1990 1960t, 103.2x10.8x3.1m, 2d, 16000hp, 28kts, 168p; 2x4 YJ-2 SSM(8), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x5 type 81 ASWRL, 2dct; type 756, type 354, type 352C, type 341, type 343, type 517A radars, SJD-5, SJC-1B sonars, type 923, type 981, RWD-8 ECM, 2x type 945 dl, ZKJ-3A CCS
type 053H2G 1 542 Tongling 1994 2180t, 114.5x12.4x3.5m, CODAD:4d(2), 22840hp, 27.2kts, 170p; 2x3 YJ-81 SSM(6), 1x6 HQ-61 SAM(6), 1x2-100/56, 4x2-37/63, 2x6 type 87 ASWRL, 1hel(Z-9C); type 756, type 360, type 517, 2x type 341, type 343 radars, SJD-7 sonar, NRJ-5 ECM, 2x type 946 dl, ZKJ-3A CCS
type 053H1G 6 558 Beihai 1993 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 175p; 2x4 YJ-82 SSM(8), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x6 type 87 ASWRL, 4dct, 2dcr, 24mines; RM1290A/D, type 360, type 363, type 343, type 347G, type 352 radars, SJD-5, SJC-1B sonars, 2x type 211, type 318, type 521 ECM, 2x type 946 dl, ZKJ-3A CCS
559 Foshan 1994
560 Dongguan 1993
561 Shantou 1994
562 Jiangmen 1995
563 Zhaoqing 1996
type 053H3 10 521 Jiaxing 1998 2393t, 114.5x12.4x3.6m, CODAD:4d(2), 22840hp, 26kts, 168p; 2x4 YJ-82 SSM(8), 1x8 HQ-7 SAM(16), 1x2-100/56, 4x2-37/63, 2x6 type 87 ASWRL, 1hel(Z-9); 2x RM-1290, type 360, type 517, type 341, type 343(exc527,528), type 344(527,528), 2x type 347G, type 345 radars, GDG-775 e/o detector, SJD-7 sonar, NRJ-5 ECM, 2x SRBOC, 2x PJ-46 dl, ZKJ-4B/6 CCS
522 Lianyungang 1999
523 Putian 1999
524 Sanming 1999
527 Luoyang 2005
528 Mianyang 2004
564 Yichang 2000
565 Huludao 2000
566 Huaihua 2002
567 Xiangyang 2002
type 054 2 525 Ma'anshan 2005 3850t, 132.0x15.0x5.0m, 4d(2), 28200hp, 27kts, 168p; 2x4 YJ-83 SSM(8), 1x8 HQ-7 SAM(16), 1x1-100/56, 4x6-30/54, 2x3-324TT, 2x6 type 87 ASWRL, 1hel(Z-9); 2x RM-1290, type 360, type 364, type 344, type 345, 2x type 347G radars, OFD-630 e/o sensor, MGK-335, VDS sonars, HZ-100 ECM, 2x PJ-46 dl, ZKJ-4B/6 CCS
526 Wenzhou 2005
type 054A 23 515 Binzhou 2016 3900t, 134.0x16.0x5.0m, 4d(2), 28200hp, 27kts, 190p; 2x4 YJ-83 SSM(8), 4x8 HQ-16 SAM(32), 1x1-76/59, 2x7-30/77, 2x1-14.5, 2x3-324TT, 2x6 type 87 AWSRL, 1hel(Z-9); 2x RM-1290, type 382, type 364, type 366, type 344, 4x MR90, 2x type 347G radars, OFD-630 e/o sensor, MGK-335EMS, VDS sonars, HZ-100 ECM, 2x24 dl, ZKJ-4B/6 CCS
529 Zhoushan 2008
530 Xuzhou 2008
531 Ziangtan 2016
532 Jingzhou 2016
538 Yantai 2011
546 Yancheng 2012
547 Linyi 2012
548 Yiyang 2010
549 Changzhou 2011
550 Weifang 2013
568 Hengyang 2008
569 Yulin 2010
570 Huangshan 2008
571 Yuncheng 2010
572 Hengshui 2012
573 Liuzhou 2012
574 Sanya 2013
575 Yueyang 2013
576 Daqing 2015
577 Huanggang 2015
578 Yangzhou 2015
579 Handan 2015
FS type 056 22 501 Xinyang 2015 1500t, 89.0x9.0x4.0m, 2d, 16600hp, 25kts, 60p; 2x2 YJ-83 SSM(4), 1x8 HQ-10 SAM(8), 1x1-76/59, 2x1-30/77, 2x1-12.7, 2x3-324TT, 2UAV, heldeck; type 348, 2x SVA-Kaige, type 344 radars, OFD-630 e/o sensor, sonar, ECM
503 Suzhou 2015
509 Huai'an 2016
510 Ningde 2016
511 Baoding 2016
512 Heze 2016
580 Datong 2013
581 Yingkou 2013
582 Bengbu 2013
583 Shangrao 2013
584 Meizhou 2013
585 Baise 2013
586 Ji'an 2014
587 Jieyang 2014
588 Quanzhou 2014
589 Qingyuan 2014
590 Weihai 2014
591 Fushun 2014
592 Luzhou 2014
595 Chaozhou 2014
596 Huizhou 2013
597 Qinzhou 2013
type 056A 8 502 Huangshi 2015 1500t, 89.0x9.0x4.0m, 2d, 16600hp, 25kts, 60p; 2x2 YJ-83 SSM(4), 1x8 HQ-10 SAM(8), 1x1-76/59, 2x1-30/77, 2x1-12.7, 2x3-324TT, 2UAV, heldeck; type 348, 2x SVA-Kaige, type 344 radars, OFD-630 e/o sensor, bow, SJG-206 sonars, ECM
504 Suqian 2015
505 Qinhuangdao 2015
506 Jingmen 2016
507 Tongren 2016
508 Qujing 2016
593 Sanmenxia 2014
594 Zhuzhou 2014

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PS Beijiu 143 3 143 Beijiu 143 2012 550t, 60.0xxm, 2d(2wj), 36kts; 1x1-30/77, heldeck; 2x radars
335 Dongjiu 335 2013
511   2013
PM type 037IG 20 651 Laiyang 1998 478t, 62.0x7.2x2.2m, 4d, 13200hp, 32kts, 60p; 2x2 YJ-8A SSM(4), 2x2-37/63, 2x2-14.5; type 723, type 352C, type 341 radars, ECM
652 Laixi 1998
653 Qufu 1998
654 Chengwu 1999
655 Rushan 1999
656 Shouguang 1999
751 Jiusha 1991
752 Yuqing 1992
753 Dongan 1993
754 Linwu 1993
755 Chaoyang 1994
756 Chenghai 1994
757 Gutian 1995
758 Yongshun 1995
759 Fuqing 1996
760 Changle 1996
764 Longyan 1996
765 Hangtingdao 1997
766 Fuding 1997
767 Fuan 1997
type 037II 6 770 Yangjiang 1991 542t, 65.4x8.4x2.4m, 3d, 17280hp, 33.6kts, 47p; 2x3 YJ-8A SSM(6), 1x1-76/59(774), 1x2-37/63(770-773,775), 2x2-30/65(770-773,775), 1x6-30/54(774); type 348, type 765, type 347G(770-773,775), Vympel(774) radars, JM-83 e/o director, type 900 ECM, 2x type 945G dl, type 88C CCS
771 Shunde 1995
772 Nanhai 1995
773 Panyu 1995
774 Lianjiang 1999
775 Xinhui 1999
type 022 71 2101   2006 220t, 42.6x12.2x1.5m, 2d(4wj), 6900hp, 36kts, 14p; 2x4 YJ-83 SSM(8), 1x6-30/54; type 348, type 765 radars, HEOS-300 e/o director, type 826 ECM, 2x type 945 dl
2102   2006
2103   2006
2104   2007
2105   2007
2106   2007
2107   2007
2108   2008
2109   2008
2110   2008
2111   2008
2112   2009
2201   2009
2202   2009
2203   2009
2204   2010
2205   2010
2206   2010
2207   2010
2208   2004
2209   2005
2210   2005
2211   2005
2212   2006
2213   2006
2214   2006
2215   2006
2216   2006
2217   2006
2218   2006
2219   2006
2220   2006
2221   2007
2222   2007
2223   2007
2224   2007
2225   2007
2226   2007
2227   2007
2228   2007
2301   2007
2302   2007
2303   2008
2304   2008
2305   2008
2306   2008
2307   2008
2308   2008
2309   2008
2310   2008
2311   2008
2312   2008
2313   2009
2314   2009
2315   2009
2316   2009
2317   2009
2318   2009
2319   2009
2320   2009
2321   2009
2322   2009
2323   2010
2324   2010
2325   2010
2326   2010
2327   2010
2328   2010
2329   2010
2330   2010
2331   2010
PC pr. 037 47 674 Pingnan 1980 430t, 58.8x7.2x2.2m, 4d, 8800hp, 30.5kts, 78p; 2x2-57/62, 2x2-25/80, 4x5 RBU-1200 ASWRL, 2dct, 2dcr, mines; type 351 radar, Tamir-11 sonar
721 Ningxiang 1982
722 Anhua 1982
723 Deqing 1984
727 Wuchuan 1985
728 Zhenyuan 1985
729 Tianzhou 1985
1 Shanghai Jiuyuan 1 1976
643 Fengxian 1977
621 Boxing 1978
622 Penglai 1978
624 Wendeng 1978
409 Matou 409 1978
625 Taikang 1979
626 Xinbin 1979
627 Rongcheng 1979
680 Wuping 1979
628 Kaiyuan 1980
677 Tian'e 1981
J505   1979
J303   1980
J125   1980
681 Yunxiao 1981
682 Ningde 1981
683 Xianju 1981
684 Wuyi 1981
686 Jiangyin 1982
687 Yixing 1981
630 Huai'an 1982
629 Kanping 1982
700 Fusong 1982
706 Huinan 1984
707 Huaide 1984
692 Lianshui 1985
731 Hanshou 1985
732   1985
695 Xianfeng 1986
696 Anlu 1986
742 Xingguo 1987
705 Wugong 1984
649 Songjiang 1981
650 Hai'an 1981
708   1986
709   1986
699 Qingyuan 1987
740 Ningyuan 1988
741 Taishun 1987
type 037I 2 693 Yongjia 1987 450t, 62.0x7.2x2.2m, 4d, 8800hp, 28kts, 70p; 2x2-57/62(693), 1x2-57/62(688,697), 2x2-30/65, 4x5 type 87 ASWRL, 2dct, 2dcr, mines; type 351, type 342 radars, Tamir-11, SS-12(688,697) sonars
697 Anji 1987
type 037IS 18 612 Zhangqiu 1996 478t, 62.8x7.2x2.4m, 4d, 8000hp, 28kts, 71p; 2x2-37/63, 2x2-14.5, 2x6 type 87 ASWRL; type 723 radars, Tamir-11 sonar
613 Renqiu 1996
614 Changli 1996
633 Suizhong 1997
634 Baofeng 1997
710 Jimo 1993
711 Jiaonan 1993
712 Jinjiang 1993
713 Longhai 1993
743 Huangyan 1994
744 Yunhe 1994
761 Fuyang 1994
762 Xiaoshan 1994
763 Shangyu 1995
786 Wanning 1995
787 Ledong 1995
788 Dingan 1995
789 Lingao 1995
PB type 062I 23 1203   1992 170t, 41.0x5.4x1.8m, 4d, 4800hp, 29kts, 28p; 2x2-37/63, 2x2-25/80, 2x2-14.5; type 726UA radar
1204   1993
1205   1993
1206   1993
1207   1993
1208   1994
1236   1994
1239   1994
1240   1994
2326   1995
2327   1995
2328   1996
2329   1996
4339   1996
4340   1996
4341   1997
4342   1997
4343   1997
4344   1997
4345   1998
4346   1998
4347   1998
4348   1998
type 026H 4 7357, 7359-7361   1997 no picture 80t, 25.0x4.1x1.4m, 2d, 28kts; 1x2-14.5; radar

AMPHIBIOUS

LPD type 071 4 998 Kunlunshan 2008 17600t, 210.0x28.0x7.0m, 2d, 48000hp, 20kts, 175p; 1x1-76/59, 4x6-30/54, 4x1-14.5, 2hel(Z-8); 4 LCAC, 2 LCVP, 20tanks, 500troops; type 360, type 364, 2x NR2000, type 344, 2x type 347G radars, 4x type 726 dl
999 Jinggangshan 2011
989 Changbaishan 2012
988 Yimengshan 2016
LST type 072 3 927 Yuntaishan 1978 4170t, 120.0x15.3x2.9m, 2d, 9600hp, 18kts, 130p; 2x2-57/62, 2x2-25/80; 2 LCVP, 11tanks, 120troops; 2x type 756 radars
928 Wufengshan 1980
929 Zijinshan 1982
type 072III 10 991 Emeishan 1992 4800t, 119.5x16.4x2.8m, 2d, 9600hp, 18kts, 104p; 3x2-37/63, 2x40-122 rl, heldeck; 2 LCVP, 10tanks, 250troops: 2x type 756, JPT-4G radars
934 Danxiashan 1995
935 Xuefengshan 1995
936 Haiyangshan 1996
937 Qingchengshan 1996
908 Yandangshan 1997
909 Jihuashan 2000
910 Huanggangshan 2001
939 Putuoshan 2001
940 Tiantaishan 2002
type 072II 4 930 Lingyanshan 1993 4170t, 119.5x15.6x2.9m, 2d, 9600hp, 18kts, 109p; 1x2-57/62, 3x2-37/63; 2 LCVP, 10tanks, 200troops; 2x type 756 radars
931 Dongtingshan 1994
932 Helanshan 1994
933 Liupanshan 1995
type 072A 9 911 Tianzhushan 2003 5000t, 130.0x16.4x3.2m, 2d, 9600hp, 17kts, 120p; 1x2-37/63, heldeck; 2 LCVP, 10tanks, 250troops; 2x type 756 radars
912 Daqingshan 2004
913 Baxianshan 2003
992 Huadingshan 2004
993 Luoxiaoshan 2004
994 Dayunshan 2004
995 Wanyangshan 2004
996 Laotieshan 2005
997 Yunwushan 2005
type 072B 6 981 Dabieshan 2015 5000t, 130.0x16.4x3.2m, 2d, 9600hp, 17kts, 120p; 1x1-30/77, heldeck; 2 LCVP, 10tanks, 250troops; 2x type 756 radars
982 Taihanshan 2015
914 Wuyishan 2016
915 Qionglaishan 2016
916 Tianmushan 2016
917 Wutaishan 2016
LSM type 079II 2 980 Qinghe 1981 1100t, 72.0x13.8x2.6m, 4d(2), 1680hp, 14kts, 109p; 2x2-25/80, 2x40-122 type 81H RL, 5tanks, 100troops; type 756 radar
986 Sihe 1983
type 073III 1 990 Wudangshan 1991 1850t, 90.0x12.6x2.3m, 2d, 4800hp, 17kts, 74p; 2x2-37/63, 2x40-122 rl, 6tanks, 180troops; type 756 radar
type 073A 10 941 Shengshan 2004 1850t, 90.0x12.6x2.3m, 2d, 4800hp, 17kts, 74p; 1x2-37/63; 6tanks, 180troops; type 756 radar
942 Lushan 2004
943 Mengshan 2004
944 Yushan 2004
945 Huashan 2003
946 Songshan 2004
947 Lushan 2004
948 Xueshan 2004
949 Hengshan 2004
950 Taishan 2004
type 074A 11 3128   2004 1200t, 64.0x11.0x2.7m, 2d, 18kts, 27p; 2x2-14.5; 6tanks, 70troops; type 756 radar
3129   2004
3232   2005
3233   2004
3234   2004
3235   2005
3302   2005
3315   2004
3316   2004
3317   2004
3318   2004
LPA Xu Xiake 1 88 Xu Xiake 2011 30000t, 196.0x28.0x8.0m, 2d, 7200hp, 18kts, 130p; 1x2-25/82; 2500passengers; 2x radars
Long Xing Dao 2 1 Long Xing Dao 2010 no picture 24572brt, 167.5x25.0xm,
2 Qing Shan Dao 2011
Bohai Emerald Bead 1 1 Bohai Emerald Bead 2012 no picture 36000t, 178.0x28.0m
LSSAC pr. 12322 4 3325   2014 550t, 57.3x25.6x0m, 5gt(3ap), 50000hp, 63kts, 27p; 1x2 Igla-1M SAM(32), 2x6-30/54, 2x22-140 rl; 3tanks or 360troops; Lazur', Vympel, Ekran-1 radars, MP-411 ECM
3326   2015
3327   2015
3328   1991
LSS type 271I 1 G703   1970 500t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 2tanks; radar
type 271II 1 G3806   1975 500t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 3tanks; radar
type 271IID 22 GD410   1979 507t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 3tanks; radar
GD411   1979
GD417   1979
JD200   1979
JD302   1980
K1740   1980
KD260   1980
KD261   1980
N1122   1981
N1123   1981
N1208   1981
N2102   1981
ND101   1981
ND312   1982
ND621   1982
ND737   1982
ND800   1982
ND801   1982
ND832   1983
ND833   1983
S2209   1983
S2226   1983
type 271III 1 G2323   1989 600t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 2284hp, 15kts, 36p; 2x2-14.5; 3tanks; type 756 radar
type 271IIIA 5 481   1989 800t, 56.5x10.4x2.3m, 2d, 2284hp, 15kts, 56p; 2x2-14.5; 3tanks, 70troops; type 756 radar
3703   1989
6562   1990
7559   1990
5   1990
type 074 12 3111   1995 800t, 58.4x10.4x2.7m, 2d, 4900hp, 14kts, 56p; 1x2-25/80, 2x2-14.5; 2tanks, 200troops; radar
3112   1995
3113   1996
3115   1996
3116   1997
3117   1997
3229   1998
3231   1998
3244   1999
7593   1999
7594   2000
7595   2000
LCAC type 722II 10 1-10   1989-1995 no picture 70t, 22.0x8.0x0m, 4pe(2ap), 5980hp, 50kts; 100troops
type 726 3 3320   2009 180t, 28.8x7.2x0m, 4gt(2ap), 10000hp, 40kts, 6p; 1x2-14.5; 80troops or 1 tank; radar
3321   2013
3322   2013
LC type 067 40 1   1970 133t, 27.5x5.4x1.4m, 2d, 600hp, 10.5kts, 6p; 2x2-25/80; 1tank; radar
2   1970
3   1970
4   1970
5   1970
6   1970
7   1970
8   1970
9   1970
10   1970
11   1970
12   1970
13   1970
14   1970
15   1970
16   1970
17   1970
18   1970
19   1970
20   1970
21   1970
22   1970
23   1970
24   1970
25   1970
26   1970
27   1970
28   1970
29   1970
30   1970
31   1970
32   1970
33   1970
34   1970
35   1970
36   1970
37   1970
38   1970
39   1970
40   1970
type 068/069 20 1-20   1967-1997 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 2x2-14.5/93; 150troops

MINE WARFARE

MSO type 010 14 830 Suzhou 1984 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 80p; 1x1-85/52, 1x2-37/70, 4x2-25/80, 4x2-14.5, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; type 756 radar, Tamir-11 sonar
831 Taizhou 1985
832 Changzhou 1985
833 Quanzhou 1985
808 Yunzhou 1986
809 Changningjian 1986
834 Sizhou 1986
845 Zhuzhou 1986
849 Meizhou 1986
850 Chouzhou 1987
851 Huizhou 1987
852 Miluo 1987
853 Wuzhou 1987
854 Luizhou 1988
type 082II 5 804 Huoqiu 2005 700t, 55.0x9.3x2.6m, 2d, 2200hp, 15.5kts; 2x2-25/80, mines, 2 IJM-01 USV, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar, sonar
809 Kaiping 2015
811 Rongcheng 2016
814 Donggang 2016
818 Kunshan 2011
type 081 4 805 Zhangjiagang 2007 996t, 65.0x10.0xm, 2d, 16kts; 1x2-37/63, mines, 2 Pinguin B3 USV, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar, sonar
810 Jingjiang 2007
839 Liuyang 2007
840 Luxi 2007
type 081A 6 841 Xiaoyi 2012 1200t, 67.8x10.0xm, 2d, 16kts; 1x1-30/77, mines, 2 Pinguin B3 USV, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar, sonar
842 Taishan 2012
843 Changshou 2013
844 Heshan 2013
845 Qingzhou 2014
846 Yucheng 2014
MSC type 082 4 800 Chung'an 1987 310t, 44.8x6.2x2.3m, 2d, 2200hp, 15.5kts, 28p; 2x2-25/80, mines, mechanical minesweeping gear(800), mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear(801-803); type 753 radar, sonar
801 Xiangshan 1997
802 Chongming 2002
803 Fenghua 2003
type 082I 12 806 Zhuji 2004 310t, 44.8x6.2x2.3m, 2d, 2200hp, 15.5kts, 28p; 2x2-25/80, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; type 753 radar, sonar
807 Haiyan 2004
816 Haimen 2004
817 Wenling 2005
820   2005
821   2005
822   2006
823   2006
824   2006
825 Huarong 2007
826 Rongjian 2007
827 Qionghai 2007
MSB type 529 6 8041-8043, 8181-8183   2005-2011 50t, 1d, 0/3p; magnetic, acoustic minesweeping gear; radar

AUXILIARY

AS type 925 3 861 Changxingdao 1979 11975t, 156.2x20.6x6.8m, 2d, 9000hp, 20kts, 300p; 35t rescue submarine; 2x type 756, type 354 radars
862 Chongmingdao 1976
863 Yongxingdao 1979
type 926 3 864 Haiyangdao 2010 9500t, 136.0x18.5xm, 2d; 10t rescue submarine; 2x radars
865 Liugongdao 2012
867 Changdao 2013
type 922 4 122   1987 4200t, 112.7x14.0x4.0m, 2d, 4000hp, 16kts, 180p; 2x2-37/63(122); 2x radars
138   1988
332   1989
510   1990
type 911 1 870   2009 95.0xxm; 2x radars
type 648 1 911 Dongxiu 1989 4000t, 86.0x14.0x4.0m, 2d, 16kts, 180p; 2x radars
type 946A 1 304   1982 no picture 2800t, 84.4x11.0x2.7m, 2d, 7400hp, 18kts, 150p; 2x type 756 radars
AOE type 904B 2 961 Junshanhu 2015 15250t, 154.0x20.0xm, 2d, 24000hp, 19kts; 2x2-37/63, 2x2-14.5, 1hel(Z-8); 4 LCVP; 2x radars
962 Luguhu 2015
type 904A 1 888 Fuxianhu 2007 15250t, 154.0x20.0xm, 2d, 24000hp, 19kts; 2x2-37/63, 2x2-14.5, helodeck; 4 LCVP; 2x radars
AOR pr. 15966 1 885 Qinghaihu 1996 37000t, 179.0x25.3x11.0m, 1d, 10600hp, 16kts, 130p; 3x1-30/77, 4x1-14.5, 1hel(Z-8); 2x radars
type 903B 6 889 Taihu 2013 24000t, 181.0x24.8x8.7m, 2d, 24000hp, 20kts, 157p; 4x1-30/77, 2hel(Z-8); 7900t diesel oil, 200t jet fuel, 250t fresh water, 70t lubrication oil, 690t dry cargo; 2x radars
890 Chaohu 2013
960 Dongpinghu 2015
963 Honghu 2016
964 Luomahu 2016
966 Gaoyaohu 2016
type 903A 2 886 Qiandaohu 2004 23000t, 178.5x24.8x8.7m, 2d, 24000hp, 20kts, 157p; 4x2-37/63, 1hel(Z-8); 7900t diesel oil, 200t jet fuel, 250t fresh water, 70t lubrication oil, 690t dry cargo; 2x radars
887 Weishanhu  
type 905 2 881 Honzehu 1979 21740t, 181.0x21.8x9.4m, 1d, 17400hp, 19kts, 146p; 4x2-37/63, helodeck; 11000t fuel oil, 1000t diesel oil, 200t fresh water, 200t distilled water, 50t lubrication oil; 2x type 756 radars
882 Poyanghu 1979
AO Jinyou 3 622   1989 4800t, 99.0x13.8x5.7m, 1d, 3000hp, 15kts, 40p; 2x type 756 radars
625   1989
675   1990
Fubai 4 640   2003 3500t, 104.0xxm, 1d, 15kts; 2x radars
968   2003
971   2003
972   2003
type 637 3 637   2004 no picture 3500t, 94.0xxm, 2x radars
AU341   2004
W1118   2004
Shengli 2 620   1981 5000t, 101.0x13.8x5.5m, 1d, 2600hp, 14kts, 48p; 1x2-37/63, 2x2-25/80; 3000t cargo oil; 2x radars
621   1981
AOL Fulin 12 561   1995 1500t, 72.0xxm, 15kts; 650t oil or water; radar
562   1995
566   1995
630   1995
632   1995
634   1995
635   1995
638   1995
639   1995
642   1995
650   1995
961   1995
Fujian 4 400   1972 2200t, 66.0x10.0x4.0m, 1d, 600hp, 10kts, 30p; 2x2-25/80; radar
609   1972
962   1971
969   1971
N1102 2 N1102   198? no picture ~1500t
NU810   198?
Yulin 4 648   1984 no picture 730t, 60.3x10.0x2.4m, 2d, 13kts; radar
649   1984
964   1984
965   1984
582 1 582     no picture  
583 1 583     no picture  
610 1 610     no picture  
646 2 646     no picture 45.0xxm
647    
967 1 967     no picture  
N1104 7 K1701   198? no picture ~1500t
K1702   198?
KU100   198?
KU202   198?
KU809   198?
N1104   198?
NU809   198?
N1101 2 N1101   199? no picture ~2000t, 2x radars
NU808   199?
Fuchang 7 565   200? ~1500t
631   200?
633   200?
641   200?
957   200?
959   200?
973   200?
Fuzhou 13 555   1967 2100t, 63.5x12.6x3.8m, 1d, 600hp, 10kts, 30p; 2x2-25/80; 600t oil; radar
560   1967
563   1967
570   1967
573   1967
589   1967
606   1967
607   1967
626   1967
628   1967
629   1967
920   1967
940   1967
Guangzhou 2 571   197? no picture 530t, 49.0x7.5x3.0m, 1d, 10kts, 19p; 2x2-14.5; radar
624   197?
01 5 01   198? no picture ~500t
02   198?
10   198?
235   198?
884   198?
AWT Fujian 4 572   1972 2200t, 66.0x10.0x4.0m, 1d, 600hp, 10kts, 30p; 2x2-25/80; radar
581   1972
966   1972
970   1971
Fubai 1 960   2003 3500t, 104.0xxm, 1d, 15kts; 2x radars
Guangzhou 4 590   197? no picture 530t, 49.0x7.5x3.0m, 1d, 10kts, 19p; 2x2-14.5; radar
593   197?
645   197?
954   197?
Fuzhou 7 557   1967 2100t, 63.5x12.6x3.8m, 1d, 600hp, 10kts, 30p; 2x2-25/80, 2x2-14.5; 600t water; radar
643   1967
644   1967
913   1967
932   1967
937   1967
938   1967
AK type 904 2 883 Dongtinghu 1992 10575t, 124.2x18.2x3.8m, 2d, 9000hp, 22kts; 2x2-37/63, 2x2-25/80, heldeck; 4 LCVP; 2x type 756 radars
884 Jingpohu 1992
type 073II 2 757   1985 2000t, 75.0x11.5x2.9m, 2d, 9600hp, 18kts, 100p; 1x2-37/63; type 756 radar
938 Luliangshan 1985
Hongqi 8 443   1970 no picture 1950t, 62.0x12.0x4.5m, 1d, 14kts, 30p; 2x2-25/80; type 756 radar
528   1970
755   1970
756   1970
771   1970
831   1970
835   1970
836   1970
Dandao 15 201   198? no picture 1600t, 65.7x12.4x4.0m, 1d, 12kts, 40p; 2x2-37/63, 2x2-14.5; radar
455   198?
484   198?
485   198?
529   198?
629   198?
757   198?
758   198?
759   198?
791   198?
802   198?
803   198?
841   198?
844   198?
845   198?
type 599 1 599 Beiyun 599 197? no picture ~1000t, 1d
Donghaidao 2 868 Donghaidao 2015 no picture 20000t, 175.6x32.3xm; deck cargo
2   2016
AGOS Kanhai 4 429 Dongce 429 2012 49.0xxm, 2d; 2x radars
430 Dongce 430 2016
029 Dongce 029 2013
232 Dongce 232 2014
AGS type 635 5 227 Dongce 227 1972 no picture 1100t, 73.7x9.8x3.0m, 2d, 16kts, 100p; 2x2-37/63, 2x2-25/80; radar
420 Nance 420 1975
426 Nance 426 1976
427 Nance 427 1983
943 Beice 943 1970
type 744 5 124   1979 no picture 1750t, 72.3x11.8x4.0m, 2d, 2640hp, 12kts, 95p; 2x2-37/63, 2x2-14.5; radar
263   1979
463   1979
982   1980
983   1980
type 636A 4 872 Zhu Kezhen 2006 6500t, 130.0x15.0xm, d, 20kts; 2x2-25/80, heldeck; 2x radars
873 Qian Xuesen 2015
894 Li Siguang 2014
4 Qian Sanqiang 2008
Kantan 1 993 Beidao 993 2000 2300t, 86.4x14.8x3.8m, dg,em, 16kts
Kandao 1 991 Kandao 991 2008 1500t, 64.3x23.1x5.0m, 15kts; radar
Shiyan 1 992 Shiyan 1 199? no picture 63.0xxm
AGOR Shi Xian 1 1 1 Shi Xian 1 2009 no picture 60.6x26.0xm, 2d, 15kts
AGI Yanha 1 721 Haibing 721 1973 no picture 3200t, 88.0x15.3x5.0m, 2d, 5200hp, 16kts, 90p; 4x2-37/63, 2x2-25/80; radar
Huaidao 1 722 Huaidao 2016 no picture 3000t
type 814 1 900 Beidiao 900 1986 2550t, 94.0x11.3x4.0m, 2d, 17kts, 160p; 2x2-14.5; 2x type 756 radars
AX type 679 1 81 Zhenghe 1987 5500t, 132.0x15.8x4.8m, 2d, 7800hp, 15kts, 170+230p; 2x2-57/70, 2x2-30/65, 4x1-12.7, 2x FQF-2500 ASWRL, helodeck; type 354, type 331, type 756, RM-1290 radars, EH-5 sonar
AGE type 909 2 891 Bi Sheng 1997 6000t, 130.0x17.5x7.0m, 2d, 20kts, 80p; 1x VLS, helodeck; RM-1290, type 360 radars
892 Hua Luogeng 2008
type 636B 2 893 Qianlao 2012 6500t, 130.0xxm, 2d, 20kts; 2x1-30/77, helodeck; type 348, 2x nav. radars
894 Deng Jiaxian 2016
type 815G 3 851 Beijixing 2000 6000t, 130.0x16.4x6.5m, 2d, 20kts, 250p; 1x2-37/63(851), 2x2-25/80(851), 2x1-30/77(852,853), 2x2-14.5(852,853), 1hel(Z-9); 2x type 756 radars
852 Haiwingxing 2015
853 Tianwangxing 2011
ARC type 991II 8 B764   197? 1500t, 71.4x10.5x5.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 95p; 2x2-37/63, 2x2-14.5; radar
B765   197?
D868   197?
D873   197?
D874   197?
D882   197?
N233   197?
N234   197?
Youzhong 4 G2693   1982 no picture 750t, 59.0x10.5x2.8m, 2d, 2200hp, 14.5kts; 2x2-14.5; radar
N2304   1982
N2404   1982
NG361   1982
YDG type 912 11 202   198? no picture 746t, 65.0x9.0x2.6m, dg,2em, 2200hp, 16kts, 60p; 2x2-37/63, 2x2-25/80; type 756 radar
203   198?
205   198?
735   198?
736   198?
745   198?
746   198?
860   198?
863   198?
864   198?
870   198?
ASR Kansha 2 V231   1981 no picture 1400t, 69.9x10.5x3.6m, 2d, 2200hp, 13.5kts, 110p; rescue submarine; radar
V232   1981
Yanting 3 456 Hailao 456 1972 no picture 320t, 31.5x7.0x2.5m, 1d, 300hp, 10kts, 18p; radar
520 Hailao 520 1973
523 Hailao 523 1974
AH type 920 1 866 Daishandao 2008 23000t, 178.0x24.6x7.0m, CODAG:2d+2gt(2), 19kts, 200p; 2hel(Z-9); 600pacients; 2x radars
Qiongsha 5 831   198? 2500t, 86.0x13.4x3.9m, 3d, 3900hp, 16kts, 59p; 4x2-14.5; 400passengers; 2x radars
832   198?
834   198?
835   198?
09 Nanyi 09 198?
Ankang 5 01 Beiyi 01 2009 60.4x8.0x2.2m, 2d, 22kts
10 Nanyi 10 2009
11 Nanyi 11 2009
12 Dongyi 12 2009
13 Dongyi 13 2009
ATF Tuqiang 4 181 Nantuo 181 2004 80.0x14.0xm, 2d, 20kts; 2x radars
182 Nantuo 182 2007
189 Nantuo 189 2011
721 Beituo 721 2008
Huiju 20 147   199? 1472t, 60.2x11.6x4.4m, 2d, 2460hp, 14kts, 56p; radar
155   199?
156   199?
157   199?
164   199?
174   199?
175   199?
185   199?
622   199?
711   199?
712   199?
717   199?
764   199?
836   199?
837   199?
842   199?
843   199?
875   199?
877   199?
2002   199?
Roslavl 20 167   1965 750t, 44.5x9.5x3.5m, dg,2em, 1200hp, 11kts, 30p; radar
168   1965
604   1965
613   1965
618   1965
630   1965
631   1965
646   1965
704   1965
707   1965
716   1965
801   1965
852   1965
853   1965
854   1965
861   1965
862   1965
863   1965
867   1965
882   1965
APT S2106 2 S2106   198? no picture ~500t
X1016   198?
AXT 01 4 01   199? no picture ~200t
03   199?
13   199?
216   199?
ASVS Yuanwang 3 1 3 Yuanwang 3 1995 16800t, 180.0x22.2x8.0m, 1d, 17400hp, 20kts, 470p; 1hel(Z-8); 4x tracking, 2x nav. radars
Yuanwang 4 1 4 Yuanwang 4 1979 13000t, 156.2x20.6x7.8m, 2d, 9000hp, 20kts, 300p; 1hel(Z-8); 2x tracking, 2x nav. radars
Yuanwang 5 3 5 Yuanwang 5 2007 25000t, 222.2x25.2x8.2m, 20kts; 1hel (Z-8); 4x tracking, 2x nav. radars
6 Yuanwang 6 2008
7 Yuanwang 7 2016

COAST GUARD

PSO type 918 1 1212   1988 2418t, 93.8x14.4x3.9m, 4d(2), 6400hp, 18kts, 200p; 2x type 756 radars
Gaijing 169 1 3469   1982 4435t, 112.1x15.2x5.5m, 2d, 4500hp, 18kts, 150p; 2x radars
Haijing 1301 12 1301   2014 4000t, 110.8x14.0xm, 16kts; 1x1-30/77, heldeck; 2x radars
1302   2014
1303   2014
1304   2014
2302   2014
2303   2014
2304   2014
3301   2014
3302   2014
3303   2014
3304   2014
3305   2014
Haijing 1401 4 1401   2014 4896t, 99.0x15.2x6.1m, 2d, 12070hp, 24kts; heldeck; 3x radars
2401   2014
3401   2014
3402   2014
Haijing 3306 10 1305   2015 3980t, 98.0x15.2x7.8m, 2d, 5170hp, 18kts, 80p; heldeck; 2x radars
1306   2014
1307   2014
2305   2014
2306   2014
2307   2014
2308   2015
3306   2014
3307   2014
3308   2014
Yuzheng 311 1 3411   1971 4450t, 113.5x15.5x4.0m, 2d, 4500hp, 20kts, 180p; 2x1-14.5; 2x type 756 radars
Yuzheng 310 1 3210   2010 2580t, 108.3x14.0xm, 2d, 6000hp, 22kts, 56p; 2x2-14.5, 1hel(Z-9); 2x radars
Yuzheng 311 1 2506   1998 6500t, 130.0x15.0xm, 2d, 20kts; 2x2-25/80, heldeck; 2x radars
Haijian 83 2 2350   2011 3980t, 98.0x15.2x7.8m, 2d, 5170hp, 18kts, 80p; heldeck; 2x radars
3383   2005
Haijian 168 1 3368   1981 3325t, 104.3x13.5x4.8m, 2d, 4810hp, 19.5kts, 94p; 2x radars
Haijian 111 1 1411   1982 4400t, 102.0x17.1x5.9m, 2d, 16kts, 100p; 2x radars
Haijian 110 3 1310   1980 3600t, 84.9x14.0x5.5m, 2d, 9000hp, 18.5kts, 60p; 2x radars
3367   1980
2337   1979
type 053H2G 3 31239   1992 2180t, 114.5x12.4x3.5m, CODAD:4d(2), 22840hp, 27.2kts, 170p; 4x2-37/63, 1hel(Z-9C); type 756, 2x type 341 radars
31240   1992
31241   1993
Haijing 2901 2 2901   2015 12000t, 165.0x21.8xm, 1d, 25kts; 1x1-76/59, 2x1-30/77, 1hel(Z-9), 1x search, 2x nav. radars
3901   2016
Haijing 2501 4 1501   2016 5000t, 128.0x16.9xm, 2d, 22kts; 1x1-30/77, 1hel(Z-9); 1x search, 2x nav. radars
2501   2015
2502   2016
3501   2015
Haijing 46104 3 33103   2016 4000t, 134.0xxm, 2d, 25kts; 1x1-30/77, 1hel(Z-9); 2x nav. radars
44103   2016
46104   2015
Haijing 2301 1 2301   2016 4000t, 110.0x15.0xm, d, 16kts; 1x1-30/77, heldeck; 2x nav. radars
PS type 053H 2 44102   1979 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 190p; 1x1-37/63, 2x2-14.5; 2x radars
46103   1979
Haijing 17 3 1117   2005 1200t, 73.9x10.2x2.6m, 1d, 2325hp, 16kts; 2x radars
2146   2005
3171   2005
Haijing 44001 1 44001   2005 650t, 63.0xxm, 2d, 1x2-37/63; 2x radars
Pudong 1 31101 Pudong 2007 1618t, 93.0x12.0xm, 2d, 22kts; 1x2-37/63, heldeck; 2x radars
Haijing 44044 9 015   2011 650t, 60.0xxm, 2d, 25kts; 1x2-37/63, 1x2-14.5; 2x radars
12001   2009
13002   2010
33001   2009
33002   2011
35001   2010
44044   2007
46001   2007
46002   2007
Haijing 21001 17 13001   2009 650t, 63.5x9.0xm, 4d(4wj), 12185hp, 24.5kts; 1x2-37/63, 2x JRC radars
21101   2009
21102   2010
31102 Jinshang 2010
32101 Taicang 2009
32102 Haimen 2011
35101   2010
35103   2012
37101 Laoshan 2009
37102   2010
44015 Zhuhai 2009
44068   2012
45101   2010
45102   2010
46003   2012
46105   2013
46106   2013
Haijing 1123 4 1123   2010 1317t, 77.7x10.2x4.0m, 2d, 6480hp, 20kts; 2x radars
1126   2011
2166   2011
3175   2010
Haijing 1002 13 1002   2014 1327t, 79.9x10.6xm, 2d, 20kts, 43p; 2x radars
1013   2014
2032   2013
2112   2013
2113   2013
2168   2013
2169   2013
3111   2013
3112   2013
3113   2013
4001   2014
4002   2014
4072   2013
Xian Yang Hong 10 1 ?   2014 93.0x17.4x5.6m, 4dg,2em, 4025hp, 14kts; 2x radars
Haijing 1010 6 1010   2014 1850t, 89.9x12.2x6.3m, 2d, 6100hp, 20kts, 50p; heldeck; 2x radars
2115   2014
3015   2014
7008   2014
9010   2014
?   2014
Yuzheng 118 6 1112   1993 970t, 69.4x9.6x3.3m, 2d, 3550hp, 35p; 2x radars
2101   1993
2102   1993
3101   1993
3102   1993
3103   1993
Haijian 18 4 1118   1995 800t, 70.0x9.4x4.5m, 2d, 3600hp, 18kts, 33p; 2x radars
2149   1995
3172   1995
3174   1995
Haijian 73 1 3173   1968 no picture 1180t, 74.0x10.0x4.7m, 2d, 3700hp, 17.5kts; 2x radars
Haijian 53 1 2153   1976 1500t, 71.4x10.5x5.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 95p; type 753 radar
Haijian 11 4 1111   1972 780t, 65.3x9.2x4.3m, 16kts; 2x radars
2142   1973
2147   1973
2162   1973
Haijian 27 1 1127   2004 1300t, 75.8x10.2x4.0m, 2d, 6480hp, 16kts; 2x radars
Haijian 51 3 1115   2010 1900t, 88.0x12.0x3.6m, 2d, 4650hp, 14kts; 2x radars
2151   2005
3184   2011
PC Haijing 21040 41 21040   2011 330t, 42.0x6.2xm, 2d, 28kts, 20p; 1x2-14.5; 2x radars
21050   2011
31011   2011
31012   2011
31021   2011
31022   2011
44804   2011
46021   2011
46042   2011
21010   2011
21051   2012
31018   2012
31025   2012
32019   2012
33011   2012
37011   2012
37031   2012
44073   2012
45031   2012
45051   2012
12014   2013
12021   2013
13022   2013
21016   2013
32021   2013
32031   2013
33051   2013
35093   2013
37013   2013
37036   2013
44003   2014
44012   2014
44074   2014
44091   2014
44102   2014
44201   2014
45013   2014
45041   2014
46013   2014
46041   2014
13021   2014
Haijian 41 2 2041   1978 no picture 202t, 36.2x6.6x3.9m, 11kts; radar
2044   1978
PB Haijing 33012 8 33012, 33042, 33043, 33052, 35012, 44033, 44071, 45024   2005-2009 no picture 58t, 22.5x4.8x1.6m, 2d, 1600hp, 22kts, 13p; 1x1-14.5; radar
Haijing 31020 3 31020, 31022, 35017   2012-2014 no picture 14.7m, 2d(2wj), 1430hp, 52kts, 6p; radar

MARINE SURVEILLANCE

PSO Haijian 28 2 28   1978 4435t, 112.5x15.2x5.5m, 2d, 4500hp, 18.2kts, 150p; 2x radars
81   1981
Haijian 52 1 52   1967 3165t, 94.7x14.0x7.8m, 2d, 4000hp, 14.5kts, 106p; 2x radars
Haijian 19 1 19   1993 4900t, 91.0x14.7x7.6m, 13.5kts, 60p; 2x radars
Nanyun 830 1 ?   1980 2150t, 86.0x13.4x3.9m, 3d, 3960hp, 16kts, 59p; 4x2-14.5/93; 400troops, 350t cargo; 2x type 753 radars
PS Haijian 45 1 45   1990 no picture heldeck; 2x radars
Haijian 40 1 40   1969 no picture 1120t, 66.2x10.2x4.8m, 2d, 2095hp, 15kts; radar
Haijian 22 1 22   1974 no picture 1180t, 74.0x10.0x3.4m, 2d, 3700hp, 18kts, 30p; 2x radars
Haijian 8005 1 8005   1995 no picture 1295t, 63.0x9.0x3.2m; radar
Haijian 9012 1 9012   2009 631t, 66.5x8.8x4.5m, 2d, 6000hp, 20kts, 25p; 2x radars
Dong Ce 226 1 ?   1982 no picture 1100t, 73.7x9.8x3.0m, 2d, 2200hp, 16kts; type 753 radar
Haijian 1015 14 1015   2014 647t, 65.0x9.0x4.6m, 2d, 6000hp, 20kts, 25p; 2x radars
1116   2013
1117   2013
2030   2014
3011   2013
3012   2014
4073   2014
4607   2013
5030   2013
7018   2014
7028   2013
7038   2014
8003   2013
8027   2013
PC Haijian 20 2 20   1989 400t, 58.8x7.3x2.4m, 4d, 8800hp, 30.5kts; 1x2-37/63, 2x2-14.5; type 351 radar
32   1989
Haijian 1003 1 1003   1992 no picture 253t, 42.0x7.2x2.6m, 2d, 1000hp, 13kts, 24p; radar
Haijian 1011 1 1011   1992 no picture 42.0xxm
Haijian 76 2 76   1992 no picture 300t, 40.0xxm
77   1992
Haijian 4006 1 4006   1992 no picture 38.0xxm
Haijian 4001 1 4001   1992 no picture 37.0xxm
Haijian 4075 1 4075   1992 no picture 37.0xxm
Haijian 2001 1 2001   1992 no picture 173t, 36.6x6.0x1.6m, 2d, 815hp, 13kts; radar
Haijian 59 1 59   1992 no picture 36.0xxm
Haijian 21 1 21   1978 no picture 36.0xxm
Haijian 7021 1 7021   1995 no picture 35.0xxm
Haijian 1042 1 1042   1995 no picture 32.0xxm
Haijian 82 1 82   1980 no picture 200t, 29.5x7.6x3.8m, 8kts; radar
Haijian 7002 1 7002   2010 no picture 300t, 46.0x7.2x3.4m, 1220hp, 16kts; radar
PB Haijian 7652 4 7652, 8017, 8041, 8046   1992 no picture 24.0xxm
Haijian 4036 1 4036   1995 no picture 100t, 29.8x6.0xm, 13.5kts; radar
Haijian 901 2 901   2003 no picture 166t, 40.5x6.0x3.2m, 2d, 1185hp; radar
9001   2006
Haijian 10 26 10, 29, 48, 56, 58, 63, 79, 89, 91, 92, 2003, 4007, 4009, 4011, 4031, 5006, 5007, 7013, 7017, 7023, 7051, 7071, 8010, 8031, 8061, 9089   2004-2005 no picture 17t, 18.9x4.6x1.9m, 2d, 420hp, 16p; radar
Haijian 16 4 16, 36, 55, 80   2008 no picture 58t, 26.4x5.5x1.0m, 2d, 1770hp, 21.5kts; radar
Haijian 9040 2 9040   2010 no picture 145t, 35.6x6.0x1.9m, 2d, 2035hp, 18kts; radar
9060   2010
Haijian 9009 1 9009   2011 no picture 165t, 40.9x6.0x3.3m, 20kts; radar
Haijian 5003 1 5003   2011 no picture 38.4x6.5x3.0m, 2d, 900hp, 14kts; radar
Haijian 4041 3 4041   2012 no picture 100t, 33.8x6.0x3.0m, 2d, 1210hp, 18kts; radar
4069   2012
4085   2012
Haijian 31 32 31, 54, 65, 78, 88, 1115, 1119, 1120, 2013, 2131, 2132, 4012, 4013, 4070, 4086, 4096-4098, 5009, 5016, 5040, 6012, 7005, 7025, 7056, 8021, 8048, 8062, 9017, 9050, 9087, 9088   2011-2012 no picture 53t, 20.7x4.8x2.7m, 2d, 2450hp, 45kts; radar

MARITIME SAFETY ADMINISTRATION

PSO Haixun 31 1 31   2005 3000t, 112.8x13.8x5.0m, 2d, 15550hp, 22kts; 1hel(Z-9); 2x radars
Haixun 11 1 11   2009 3240t, 114.4x13.8x4.6m, 2d, 16200hp, 22kts, 56p; 1hel(Z-9); 2x radars
Haixun 01 1 01   2013 5418t, 128.6x16.0x5.4m, 2d, 16200hp, 20kts, 35p; 1hel(Z-9); 2x radars
PS Haixun 21 1 21   2001 1500t, 93.2x12.2x5.4m, 2d, 10065hp, 22kts; heldeck; 2x radars
Haixun 22 1 22   2013 1500t, 86.0x13.6x4.2m, 1d, 16315hp; heldeck; 2x radars
Haixun 053 3 053   2011 64.0xxm, 2x radars
154   2012
156   2013
Haixun 168 5 168   2013 64.0xxm, 2x radars
0302   2013
0492   2014
0522   2014
1001   2014
PC Haixiun 51 1 103   1986 400t, 60.1x7.4x2.6m, 2d, 2600hp, 18kts; 2x radars
Haiguan 901 7 901   1990 no picture 435t, 58.0x7.6x2.2m, 4d, 8720hp, 28kts, 50p; 1x2-37/63, 2x2-14.5; radar
902   1992
903   1993
904   1995
905   1996
906   1997
907   1998
Haixun 101 2 101   2003 55.0xxm, 2x radars
151   2003
PB type 206/611 63 1   1987 no picture 180t, 43.8x6.5x1.7m, 2d, 2448 or 4000hp, 17 or 28.5kts, 24p; 1x2-25/80, 2x2-14.5; radar
2   1987
3   1987
4   1988
5   1988
6   1988
7   1989
8   1989
9   1989
10   1990
11   1990
12   1990
13   1990
14   1990
15   1990
16   1990
17   1990
18   1990
19   1990
20   1990
21   1991
22   1991
23   1991
24   1991
25   1991
26   1991
27   1991
28   1991
29   1991
30   1991
31   1991
32   1992
33   1992
34   1992
35   1992
36   1992
37   1992
38   1992
39   1992
40   1992
41   1992
42   1992
43   1993
44   1993
45   1993
46   1993
47   1993
48   1993
49   1993
50   1993
51   1993
52   1993
53   1993
54   1994
55   1994
56   1994
57   1994
58   1994
59   1994
60   1994
61   1994
62   1994
63   1994
pr. 206mod 24 1   1989 no picture 165t, 28.0x4.2x1.6m, 2d, 2200hp, 13kts, 26p; 2x2-14.5; radar
2   1990
3   1991
4   1992
5   1993
6   1994
7   1995
8   1996
9   1997
10   1998
11   1999
12   2000
13   2000
14   2001
15   2002
16   2002
17   2003
18   2004
19   2005
20   2006
21   2007
22   2008
23   2009
24   2010
Haiguan 801 42 801-842   1992-1999 no picture 98t, 31.0x4.7x1.7m, 2d, 2200hp, 32kts, 26p; 2x2-14.5; 2x Decca 1290 radars

FISHERIES LAW ENFORCEMENT COMMAND

PS Yuzheng 302 1 302   1992 no picture 2d; 2x2-14.5; 2x radars
Yuzheng 31001 1 31001   1992 66.0xxm, 2d; 2x radars
Yuzheng 203 1 203   1992 no picture 2d; 2x radars
Yuzheng 204 1 204   1992 no picture 2d; 2x radars
Yuzheng 306 1 306   1992 no picture 2d; 2x radars
Yuzheng 31 1 31   1992 1000t, 69.4x9.6x3.3m, 2d, 13kts, 25p; 2x2-14.5; 2x radars
Yuzheng 117 2 117   1992 500t, 50.0xxm, 2d; 2x radars
37016   1992
Yuzheng 31006 1 31006   2003 no picture 2d, 2x radars
Yuzheng 31008 1 31008   2005 no picture 2d, 2x radars
Yuzheng 44183 5 44183   2013 61.0xxm, 2d; 1x2-14.5; 2x radars
44601   2015
44602   2016
44603   2016
44608   2014
PC Yuzheng 44101 1 44101   2005 no picture 2d; 1x2-14.5; 2x radars

HONG KONG POLICE

PC PL3 1 PL3   1988 no picture 450t, 40.0x8.5x3.2m, 2d, 2350hp, 14kts, 27p; 2x1-12.7; 2 C342/8 radars
PB PL46 4 PL46-49   1992 no picture 11t, 11.4x4.2x1.3m, 2d, 550hp, 30kts, 4p; radar
PL51 6 PL51   1992 no picture 170t, 31.5x8.1x1.6m, 2d, 4400hp, 26kts, 19p; 1x1-12.7; Decca radar
PL52   1993
PL53   1993
PL54   1993
PL55   1993
PL56   1993
PL40 6 PL40-45   2000 no picture 15t, 13.1x4.0x0.7m, 2d(2wj), 720hp, 35kts, 4p; radar
PL60 6 PL60   2002 no picture 120t, 30.1x6.3x1.7m, 2d, 3600hp, 25kts, 13p; SM5000 radar
PL61   2003
PL62   2003
PL63   2004
PL64   2004
PL65   2005
PL5 17 PL5-21   2007-2011 no picture 39t, 19.0x5.0x1.0m, 3d, 3300hp, 45kts, 8p; radar

HONG KONG CUSTOMS

PB Sea Reliance 2 CE8 Sea Reliance 2000 no picture 125t, 32.0xxm, 28kts; radar
CE9 Sea Fidelity 2000
Sea Leader II 3 CE2 Sea Leader II 2009 no picture 170t, 30.0xxm, 26kts; radar
CE5 Sea Guardian II 2009
CE6 Sea Glory II 2009

AIRCRAFT

NAVY

Ship-based

13 J-15, 19 Ka-28, 25 Z-9C, 9 Ka-31, 1 Z-18AEW, 1 Z-9D, 4 Z-8JH, 2 Z-8S, 15 SA321 Super Frelon, 20 Z-8/A

Land-based combat capable

30 H-6G, 24 J-8F, 16 J-10A, 7 J-10S, 72 J-11B/BS, 24 Su-30MK2, 120 JH-7/JH-7A, 3 SH-5, 4 Y-8Q, 4 Y-8JB, 3 Y-8X, 4 Y-8J, 6 Y-8W, 4 Y-9JB, 7 HZ-5, 5 HJ-5, 14 JJ-6, 4 JJ-7, 12 JL-8, some BZK-005, BZK-007

ROCKET FORCE

Land-based combat capable

10 DF-4, 20 DF-5A/B, 8 DF-31, 24 DF-31A, 16 DF-26, 80 DF-21/a/e, 12 DF-16, 36 DF-21C, 18 DF-21D, 108 DF-11A, 81 DF-15B, 54 DH-10

ARMY

Land-based combat capable

some HY-1, HY-2, HY-4, YJ-62

120 WZ-10, 120 WZ-19, 22 Mi-17, 3 Mi-17-1V, 38 Mi-17V-5, 25 Mi-17V-7, 8 SA342L Gazelle, 21 Z-9A, 31 Z-9W, 10 Z-9WA, 193 Z-9WZ, some BZK-005, BZK-009, BZK-006, BZK-007, BZK-008, Harpy

AIR FORCE

Land-based combat capable

60 H-6H/M, 60 H-6K, 216 J-7, 192 J-7E, 120 J-7G, 24 J-8B, 24 J-8F, 96 J-8H, 95 J-11, 20 Su-27SK, 32 Su-27UBK, 78 J-10, 142 J-10A, 55+ J-10B, 48 J-10S, 110 J-11B/BS, 2x J-16, 2x J-20, 73 Su-30MKK, 140 JH-7A, 120 Q-5C/D/E, 4 Y-8CB, 7 Y-8G, 2 Y-8XZ, 4 Tu-154M/D, 24 JZ-8, 24 JZ-8F, 3 Y-8H1, 4 KJ-200, 2 KJ-500, 4 KJ-2000, 2 Boeing 737, 3 Y-8T, 200 JJ-7, 350 JL-8, 20 Z-9, 2 Mi-17V-5, 4+ Gongji-1

AIRBORNE CORPS

Land-based combat capable

6 WZ-10, 12 Z-9WZ

MARINES

equipment 73 ZTD-05 LT TK, 152 ZBD-05 AIFV, 20+ PLZ-07, 20+ PLZ-89 122mm howitzers, some PH-63 107mm RL, 82mm mortars, HJ-73, HJ-8 AT MSL, type 98 120mm RCL, HN-5 SAM

Ivan Gogin, 2017